ഇ-വെയ്‌സ്‌റ്റിൽ നിന്നും കെട്ടുതാലി ഉണ്ടാക്കി | Gold hunting from E-waste | M4 tech |

ആയിരക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ ഇനി ദിവസവും 1 രൂപയിൽ താഴെ ചിലവിൽ വർഷം മുഴുവനും കേട്ട് അറിയൂ.
Download India’s no 1 audio book platform: https://kukufm.page.link/8znG41izgwCKvNwh8... Read More | Share it now!

Garmin MARQ Captain (Gen 2) Review: Sailor’s Delight

Today’s smartwatches are mostly lightweight plastic or glass lumps, usually strapped to the wrist with rubber or textile. They’re incredibly useful for on-the-go email slingers; they’re great fitness tools for people who prioritize their health … but a decade or so after they hit the mainstream, most smartwatches are (I think) fairly forgettable. ... Read More | Share it now!