ലാപ്ടോപ്പ് അടിച്ചുപോയി ഷൂട്ടിങ്ങിനു വരാതെ അജു മച്ചാൻ | M4 Tech | #shorts

ഇടിവെട്ട് ലാപ്ടോപ്പ് സെയിൽ @Oxygen മാർച്ച്‌ 30 മുതൽ ഏപ്രിൽ 5 വരെ. കാത്തിരിക്കൂ 9020100100

#shorts